Zájmena anglicky – podrobný průvodce osobními zájmeny, který vám usnadní bezchybnou komunikaci 

Zájmena anglicky – jistě víte, že je angličtina bohatým a zvukomalebným jazykem s mnoha gramatickými pravidly a bezpočtem slovních tvarů. Jednou z důležitých slovních skupin, která patří do základu anglické gramatiky, jsou pochopitelně zájmena. 

Dělá vám jejich používání problémy? Nevadí! Všechno se lze naučit. Abychom vám práci trochu usnadnili, připravili jsme menšího průvodce. A začneme zájmeny osobními, která jsou nezbytnou součástí každodenní komunikace.

 

Zájmena anglicky – pochopením k efektivní komunikaci

Znalost cizích jazyků je důležitá a o angličtině to platí dvojnásob. Mladí lidé se v tomto ohledu naštěstí zlepšují. Že vám nejdou zájmena? Tak se na to podíváme.

Osobní zájmena jsou slova, která nahrazují substantiva (podstatná jména). Používají se proto, aby se zabránilo opakování stejných slov v textu. Jsou významným prvkem anglického jazyka a používají se v různých tvarech a osobách. Tato slova existují v první, druhé a třetí osobě, a to jak v jednotném, tak samozřejmě i v množném čísle. 

Význam osobních zájmen se projevuje ve všech aspektech komunikace, ať už jde o psané texty, mluvenou řeč nebo dokonce i myšlení. Vždy nám umožňují jednoduše odkazovat na rozličné subjekty bez nutnosti je neustále pojmenovávat. Jejich správné použití a pochopení je tedy pro efektivní komunikaci v anglickém jazyce nesmírně důležité.

První osoba

V jednotném čísle první osoby používáme „I“ a v množném čísle „we“. „I“ je výraz pro jednoho mluvčího, zatímco „we“ označuje skupinu lidí vystupujících společně. V první osobě se mluvčí identifikuje sám se sebou, aby vyjádřil vlastní postoj nebo názor. Používání „I“ v jednotném čísle je tedy způsob, jakým jednotlivec vyjadřuje svou jedinečnou identitu a myšlenky, zatímco „we“ v množném čísle nám umožňuje vyjadřovat společné myšlenky a pocity nebo jednání. Tato osobní zájmena jsou tak základním stavebním kamenem naší komunikace a umožňují nám jasně označit osobu, jíž se nějaká činnost týká. 

Osoba druhá

Druhá osoba zahrnuje osobu nebo osoby, ke kterým mluvčí právě hovoří. V jednotném čísle se používá „you“, a to stejně jako v čísle množném. V angličtině v tomto směru neexistuje rozdíl mezi formálním a neformálním oslovením, a tak lze používat „you“ bez ohledu na situaci. Univerzálnost tohoto osobního zájmena poskytuje mluvčímu značnou flexibilitu v komunikaci a umožňuje snadnou a efektivní interakci s ostatními lidmi.

Osobní zájmena ve třetí osobě

Třetí osoba se v jednotném čísle rozděluje do tří hlavních tvarů: „he“ (on), „she“ (ona) a „it“ (to – pro věci nebo zvířata). V množném čísle používáme „they“ (oni/ony). Toto jsou zájmena, která se nejčastěji objevují v textech. Zájmena ve třetí osobě jsou důležitým nástrojem pro vyjádření identity a pro určení toho, o kom nebo o čem hovoříme v různých situacích. V anglickém jazyce je jejich správné použití důležité pro porozumění a pro jasné vyjádření našich myšlenek a sdělení informací. 

I když to snad někdy vypadá složitě, anglicky se může naučit každý. Třeba pro politika by to měla být samozřejmost. Nemyslíte? 

 

Výjimky a nepravidelná zájmena

Kromě výše uvedených zájmen existují i některé nepravidelné formy, které je třeba si zapamatovat. Například, „I“ nemá žádnou alternativu v množném čísle, zatímco „he“ má „they,“ „she“ má „they,“ a „it“ má „they.“ To je důležité se naučit, abyste dokázali správně komunikovat.

Výjimky a nepravidelná zájmena:

  1. „I“ se v množném čísle nemění.
  2. „he“ má množné číslo „they.“
  3. „she“ má množné číslo „they.“
  4. „it“ má množné číslo „they.“

Gramatický čas a zdvořilostní forma 

Osobní zájmena se také používají v různých gramatických časech. Například, v minulém čase se „I“ změní na „he“ nebo „she,“ a „we“ se změní na „they.“ To je pro správnou komunikaci v angličtině klíčové, protože nám to umožňuje vyjádřit časovou dimenzi věty.

Zájmena také hrají jistou roli při vyjadřování zdvořilosti. Například, v některých situacích můžeme použít „you“ místo „he“ nebo „she,“ aby byla v komunikaci zachována zdvořilost a aby byl dán najevo jistý respekt.

 

Kdy používat reflexivní zájmena?

Angličtina proniká do našeho každodenního života. Je proto dobré jí perfektně porozumět. 

Víte, jak je to s tzv. reflexivními zájemny? Reflexivní (zvratná) zájmena, jako „myself,“ „yourself,“ a „himself,“ se používají, když se činnost věnuje samotnému subjektu věty. Jsou důležité pro vyjádření sebezachování v anglické gramatice.

  • Reflexivní zájmena se používají při popisu situací, kde subjekt jedná sám vůči sobě nebo sám sebe nějak ovlivňuje.
  • Jsou nezbytné v případech, kdy je důležité jasně rozlišit mezi tím, kdo provádí činnost, a kdo je jejím příjemcem.
  • V reflektivních otázkách, které se týkají sebe sama nebo sebepoznání, reflexivní zájmena hrají klíčovou roli.
  • Použití reflexivního zájmena také pomáhá zachovat správnou gramatickou strukturu v angličtině a zajišťuje jasné a přesné sdělení.
  • V některých případech se reflexivní zájmena používají pro zdůraznění ve větě, i když to není nezbytně nutné.

Osobní zájmena ve spojení s jmennými zájmeny

V anglické jazyce lze osobní zájmena často spojovat s jmennými zájmeny, což nám umožňuje odkazovat se na konkrétní věci nebo osoby s větší přesností a jasností. Takové spojení se poměrně často používá především v psaném projevu.

 

Praxí k lepším výsledkům

Pro snadnější zapamatování osobních zájmen a pro lepší porozumění jejich významu, stejně tak jako pro osvojení si pravidel pro jejich používání, je zdaleka nejspolehlivějším nástrojem neustálé procvičování. Chce to zkrátka praxi. Jedině pravidelným cvičením a řešením řady rozmanitých praktických úkolů se můžete zlepšovat. Umožní vám to nabýt potřebné jistoty při používání osobních zájmen.

Osobní zájmena jsou základním stavebním kamenem anglické gramatiky a efektivní komunikace bez jejich zvládnutí není možná. Správné používání těchto zájmen vám pomůže tvořit srozumitelné a plynulé věty.