Pravidla gramatiky – angličtina má své nástrahy. Ukážeme vám, jak se jim spolehlivě vyhnout!

Když přijde řeč na gramatiku, angličtina je považována za jazyk, který patří spíše k těm jednodušším. Navíc, díky relativně přímočaré výslovnosti a absenci rodového systému, který je běžný v mnoha jiných jazycích, se jí většina lidí naučí poměrně rychle a dobře. Ovšem i angličtina má své nástrahy a gramatické pasti, které mohou i zkušené mluvčí uvést v omyl. 

Podíváme se proto na některé z nejčastějších gramatických chyb a poskytneme vám několik tipů, jak se jim spolehlivě vyhnout.

 

Pozor na gramatiku – angličtina a správný slovosled

V angličtině je správný slovosled nezbytný pro srozumitelnost věty. Základní struktura věty ve většině případů sleduje vzor subjekt-predikát-objekt. Chyby ve slovosledu mohou vést k záměně nebo nesprávné interpretaci významu. 

Například, věta „I love dogs“ (Miluji psy) má zcela jiný význam než „Dogs love I,“ což je gramaticky nesprávné a zavádějící. Angličtina také často využívá pomocná slovesa a různé časové formy, které mohou standardní slovosled změnit. Věty jako „Have you seen my keys?“ (Viděl jsi mé klíče?) ukazují, jak pomocné sloveso a slovosled ovlivňují význam a navíc i formu dotazu.

Obvyklé chyby v používání členů

Učíte se pravidelně a už jste se v angličtině zlepšili? Nebo jsou věci, které vám stále dělají potíže? Třeba členy?

Anglický jazyk rozlišuje mezi určitým (the) a neurčitým (a, an) členem. Běžnými chybami je jejich vynechání nebo nesprávné použití. Vynechání členu může vést k nejasnostem nebo chybám ve významu, protože členy v angličtině pomáhají určovat konkrétnost nebo obecnost předmětu či pojmu. Nesprávné použití členu může změnit význam věty, například rozdíl mezi „I saw a cat“ (viděl jsem nějakou kočku) a „I saw the cat“ (viděl jsem tu konkrétní kočku) je podstatný.

  • Určitý člen „the“ používáme, když mluvíme o konkrétních objektech nebo lidech.
  • Neurčitý člen „a“ používáme před slovy začínajícími souhláskou, „an“ potom před slovy začínajícími samohláskou.

 

Nesprávné použití časů

Angličtina má širokou paletu časů, které vyjadřují různé stupně dokončenosti, trvání nebo pravidelnosti děje. Častou chybou je použití nesprávného času, což může vést k záměně v časové linii událostí. 

  • Zaměňování předpřítomného času (present perfect) s minulým časem (past simple) může způsobit značný zmatek.
  • Další běžnou chybou je nesprávné použití trvalého času (continuous tense), který naznačuje probíhající akci, ale často je zaměňován s jednoduchými časy vyjadřujícími opakované nebo obecné akce. 

Porozumění rozdílům mezi časy jako je přítomný trvalý (present continuous) a přítomný jednoduchý (present simple) je pro správnou komunikaci v angličtině nesmírně důležité.

 

Potíže s předložkami

Máte pocit, že je výuka jazyků jen pro mladé? Omyl! Anglicky se můžete naučit i po padesátce! Že tomu moc nevěříte, protože chybujete až příliš často? Třeba v předložkách? Tak se na ně podíváme!

Předložky mohou být poměrně obtížné, protože často neexistují přímé ekvivalenty v jiných jazycích. Předložky jako „in“, „on“, a „at“ se používají v různých kontextech a mají různé významy, což může vést k jejich nesprávnému použití. Například předložka „in“ se používá pro vyjádření něčeho, co se nachází uvnitř nebo v rámci určitého prostoru, zatímco „on“ se vztahuje k povrchu nebo přímému kontaktu. Předložka „at“ je zase často používána pro konkrétní místa nebo události. 

Tato rozdílná použití mohou být obzvláště matoucí pro někoho, kdo se angličtinu teprve učí. Dokonalé ovládnutí předložek vyžaduje dostatečnou praxi.

Přívlastky a jejich umístění

V anglickém jazyce, který se učí lidé po celém světě, dokonce i v Severní Koreji, je důležité vždy správně umístit přívlastky (adjectives). Obvykle předcházejí podstatné jméno, které popisují. Chyba v pořadí může vést k nesrozumitelnosti nebo změně významu věty. 

Například, „a beautiful old Italian painting“ (krásný starý italský obraz) má jiný význam než „an Italian old beautiful painting.“ Tento rozdíl je způsobený specifickým pořadím, ve kterém se přívlastky v angličtině obvykle objevují. Většinou se dodržuje pořadí: množství nebo číslovka, kvalita nebo názor, velikost, věk, tvar, barva, původ, materiál a účel. Například ve větě „three large round wooden tables“ (tři velké kulaté dřevěné stoly) jsou přívlastky uspořádány právě v tomto pořadí. Porušení tohoto pravidla může vést k záměně nebo nepochopení významu věty.

 

Konjunkce a spojovací výrazy

Konjunkce jsou klíčové pro správné spojování myšlenek a vět. Chyby v jejich používání mohou vést k zmatečným nebo neúplným větám. Správné použití konjunkcí podporuje srozumitelnost a logickou strukturu textu. Různé typy konjunkcí, jako jsou souřadné a podřadné, umožňují vyjadřovat různé vztahy mezi větnými členy.

  • Souřadné spojky: a, but, or, so, for, yet
  • Podřadné spojky: because, although, since, unless

Pozor na nesprávné použití modálních sloves!

Modální slovesa v angličtině (can, could, may, might, must, shall, should, will, would) vyjadřují možnost, schopnost, povinnost nebo povolení. Chybné použití těchto sloves může vést k nesprávné interpretaci významu nebo záměru věty. Například, „can“ a „could“ se používají k vyjádření schopnosti nebo možnosti, zatímco „must“ a „should“ naznačují povinnost nebo doporučení. Správné používání těchto sloves je pro přesnou a efektivní komunikaci v anglickém jazyce nezbytné! Pozor na to!

 

Praxe vás dovede k dokonalosti 

Anglická gramatika může být někdy docela náročná, i když obecně platí, že jazyk patří spíše k těm jednodušším. Díky pravidelné praxi se lze však úspěšně vyhnout obvyklým chybám. I když právě chybami se člověk samozřejmě učí. 

Že se vám zatím moc nedaří? Vytrvejte! Zdokonalí se nakonec úplně každý.