Jak funguje investování do zaknihovaných dluhopisů a jaké jsou jeho výhody a rizika?

Zaknihované dluhopisy jsou jednou z možností, jak chytře investovat a rozšiřovat svůj finanční kapitál. Dluhopisy (v anglickém originále bond) patří mezi širokou škálu cenných papírů, které přinášejí s větším či menším rizikem finanční zisk svým investorům. Konkrétně dluhopis je cenným papírem, kdy investoři poskytnou subjektu svoje finance na určitou předem domluvenou dobu konkrétní finanční obnos za předem smluvené úročení (úrok per annum, tedy hodnota úroku za rok). Úroky jsou pak jejich ziskem z této investiční operace. 

Emitent (subjekt vydávající dluhopis) je povinen investorovi za předem dohodnutou dobu celý investovaný obnos vrátit. Výplata úroků může proběhnout po uplynutí doby, na kterou je dluhopis vydán, nebo může probíhat například měsíčně, jak to dělají někteří emitenti korporátních dluhopisů.

Druhy dluhopisů podle emitenta

Existuje několik tipů subjektů, které mohou dluhopisy emitovat a prodávat je. Jsou to:

  • Stát – emituje státní dluhopisy. Ty jsou ve své podstatě nejméně rizikové. Tomu ale odpovídá také míra úročení (zhodnocení peněz), které je v době vysoké inflace velmi nízké.
  • Banky – bankovní dluhopisy se také jeví celkově jako nepříliš riziková investice. Odpovídá tomu samozřejmě také míra ziskovosti.
  • Obce, města nebo kraje – municipální dluhopisy. Za splacení svých dluhopisů ručí kraje, obce nebo města svým vlastním majetkem.
  • Společnosti – korporátní dluhopisy. Ty jsou emitovány korporáty/právnickými osobami/společnostmi. Jejich největší výhodou je vysoké zúročení a tím pádem zdaleka nejvyšší ziskovost za vložené investice.

Co jsou zaknihované dluhopisy?

Zaknihovaný dluhopis je cenný papír, který byl nahrazen zápisem do seznamu/evidence vlastníků konkrétních dluhopisů. Prodej těchto dluhopisů, tedy změna jejich majitele, je prováděna výhradně novým zápisem majitele do konkrétní evidence majitelů dluhopisů.

Jaké dluhopisy můžete mít?

Na našem finančním trhu obchodovat a nakupovat různé druhy dluhopisů, jako například:

  • Dluhopis s pohyblivým úročením – úročení tohoto dluhopisu se může měnit vlivem aktuální ekonomické situace a situace na trhu (například mírou inflace).
  • Dluhopis s pevnou úrokovou sazbou – ta se nemění během celé doby platnosti dluhopisu. Je to dluhopis s fixní sazbou.
  • Indexové dluhopisy – jejich úročení není fixní. Může se během doby, na kterou jsou dluhopisy emitovány, měnit vlivem různých indexů. Jde například o pohyb výše mezd, ceny komodit nebo cen nemovitostí.
  • Diskontovaný dluhopis – je další variantou dluhopisů. Investoři jej nakupují za nižší nákupní cenu, než je nominální cena dluhopisu. Investor nezískává úroky, jeho ziskem je rozdíl kupní ceny a ceny nominální ve chvíli, kdy emitent plné uhradí investorovi nominální cenu dluhopisu při zpětném odkupu.
  • Dluhopisy se také odlišují, co se týče doby jejich splatnosti na krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé a perpetuální bez uvedení splatnosti.

Jak funguje investování do zaknihovaných dluhopisů?

Nákup dluhopisů může proběhnout dvěma různými způsoby, buď na pobočce emitenta, kde bude s klientem sepsána a podepsána smlouva o nákupu dluhopisů a nebo také online formou, kdy veškerý obchod – tedy podpis smlouvy, zaslání peněz a také komunikace mezi emitentem a investorem proběhne přes internet.

Výhody investování do zaknihovaných dluhopisů

Výhodou investice do zaknihovaných dluhopisů je samozřejmě jejich ziskovost a míra úročení. Existují například korporátní dluhopisy, které nabízejí nebývale vysoké úročení ve výši 13,5 % ročně.

Také přemýšlíte o lákavé nabídce investice do zaknihovaných dluhopisů? V dnešní době je to jedna z mála výhodných forem investic.