Hledej firmy
podle IČ
podle názvu
 
  Hledej živnostníky
Jméno
Příjmení
Obec
 

Databáze firem ČR

Databáze živnostník ČR


 

Ďalší zdroje informací o firmách a živnostnících :

Živnostníci


Informace pro podnikatele


Ďalší zdroje informací

 

Právní forma podnikání

V ČR jsou běžné následující právní formy podnikání:

 • OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná, tedy tzv. fyzická osoba podnikající na vlastní účet a zodpovědnost (živnostník, samostatně výdělečný umělec apod.)
 •  

 • sdružení podnikatelů
  • sdružení několika OSVČ fakturujících pod jedním jménem, jinak převážně samostatných
  • Zájmové sdružení právnických osob (evropské hospodářské zájmové sdružení na úrovni EU)
 •  

 • Obchodní společnost
  •  - veřejná obchodní společnost, sdružení několika OSVČ vystupujících pod jedním jménem
  •  - komanditní společnost, dva druhy společníků (komandisté a komplementáři)
  • - s r.o. - společnost s ručením omezeným, právnická osoba ručící určitou upsanou částkou
  • - a. s. - akciová společnost, je vedena správní radou, nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů (evropská (akciová) společnost na úrovni )
 •  

 • družstvo - sdružení fyzických i právnických osob ručící členskými podíly a vystupující převážně jako právnická osoba, vedeno je předsednictvem, nejvyšším orgánem je členská schůze. (Evropská družstevní společnost na úrovni EU)
 •  

 • neziskové organizace apod. - zvláštní typy podnikatelských subjektů, zpravidla definované zvláštními zákony, často plnící sociální a humanitární funkce.

 

Definice právnických osob a jejich vztahů jsou uvedeny zejména v občanském zákoníku,  a dalších předpisech. Ne všechny právnické osoby musí být podnikatelským subjektem, ale mohou být například akcionáři, členy družstev atp.

Rejstřík živnostníků a Databáze firem, slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice.